Uudised

Ajateenijatele hüvitatakse juhilubade maksumus: Kaitseressursside amet

Kontaktandmed

autokoolide kontor on avatud:

E - N 15:00 - 18:00
R, L ja P suletud
Vasara 50, Tartu 50113

firmad:

Vasara Autokool OÜ (10241957)
Ropka Erakool OÜ (11755121)
Ropka Autokool OÜ (11581000)
Tartu Autokool OÜ (11961783)
W-LEX Koolitus OÜ (12004954)
Wärdi LEX OÜ (10241549)

kontakttelefon:

52 73 611

e-post:

autokoolid@gmail.com
vasara.autokool@gmail.com

Koostööpartnerid:


Koolituskursuse ülesehitus

Avalduse kirjutamisel valib õpilane, kas ta soovib läbida kursuse teooria osa auditoorses õppes (ehk siis loengutes käimisega) või e-õppes (ehk siis suurem osa teooriast läbitakse vastavas internetikeskkonnas). Kõikide koolituste puhul autokool e-õppe võimalust ei paku, segaduse tekkimisel küsige lisainfot kontakttelefonilt või saatke e-kiri.

Auditoorse õppe puhul:

Kursuse algus- ja lõpukuupäev määratakse vastavalt koolituse mahule ja kirjutatakse ka avaldusele. Alguskuupäev on kuupäev millest alates autokool õpilase andmed elektrooniliselt sisestab Maanteeameti vastavasse süsteemi, seega selleks kuupäevaks peab õpilane vastama autokooli vastuvõtu tingimustele. Kursuste alguskuupäevad on kodulehel avaldatud. Kursuse lõpukuupäev näitab mis kuupäevaks on toimunud kõik teoorialoengud ja seega ka seda, mis kuupäevast alates võib õpilane alustada kooli teooriaeksami tegemist (eeldusel, et loengutes on piisaval hulgal kohal käidud ja täidetud on muud tingimused teooriaeksamile pääsemiseks). Sõidutundidega võib alustada kohe peale avaloengu toimumist. Teoorialoengud toimuvad kursuse alguses määratud kuupäevadel ja kellaaegadel, sõidutunnid on individuaalsed ja lepitakse kokku õpilase ja õpetaja vahel. Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks peab õpilane saavutama kõik õppekavas määratud õpiväljundid ja läbima koolituse õppekavas ja asjassepuutuvates seadustes ja määrustes määratud koolituse osade minimaalsed mahud. Tunnistust ei väljastata, kui õpilane:

1) ei ole läbinud edukalt kas või üht osa kohustuslikust õppemahust
2) ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid
3) ei ole tasunud koolituse eest täies mahus

E- õppe puhul:

Kursuse algus- ja lõpukuupäev määratakse vastavalt koolituse mahule ja kirjutatakse ka avaldusele. Alguskuupäev on kuupäev millest alates autokool õpilase andmed elektrooniliselt sisestab Maanteeameti vastavasse süsteemi, seega selleks kuupäevaks peab õpilane vastama autokooli vastuvõtu tingimustele. Kursuste alguskuupäevad on kodulehel avaldatud. Kursuse alguskuupäeval avab autokool õpilasele teooria.ee lehel teooriaõppe vastava kategooria keskkonna. Keskkond jääb avatuks 3 kuuks ja kui õpilane selle aja jooksul pole kogu materjali läbinud, jääb konto pikendamise tasu õpilase kanda. Kombineeritud õppe korral võib autokool avada õpilase nõusolekul ka erinevate kategooriate kontosid järgemööda, vastavalt õpilase edasijõudmisele (näiteks õppides koos C- ja D- kategooriat, avaks alguses C- kategooria ja siis, kui C- kategooria eksam sooritatud, avaks autokool D-kategooria konto). Kategooriates, kus on kohustuslik ka kontakttundides (auditoorsetes loengutes) kohal käia (A1-, A2- ja B- kategooriad) avaldab autokool loengute kuupäevad ja kellaajad vähemalt 2 nädalat enne nende toimumist teooriaõppe keskkonnas. Kõik kohustuslikud kontakttunnid toimuvad koolituskursuse nominaalaja jooksul vähemalt korra. Moodulõppe puhul (B-kategooria) saab moodulitest edasi liikuda alles peale kohustusliku materjali läbimist, vahetesti sooritamist, aktiivõppe tunnis käimist ja õpetaja nõusolekut (st. järgmisse moodulisse lubab ainult teooriaõpetaja, see ei toimu automaatselt). Kursuse lõpukuupäev näitab mis kuupäevaks on toimunud kõik akiivõppetunnid ja seega ka seda, mis kuupäevast alates võib õpilane alustada kooli teooriaeksami tegemist (eeldusel, et selleks ajaks on läbitud e-õppe keskkonnas kõik kohustuslikud materjalid ja testid, kaasa arvatud vahekontrollid ja lõputest). Sõidutundidega võib alustada kohe peale avaloengu toimumist (registreerumist + e-õppe keskkonnas esimese teema läbimist). sõidutunnid on individuaalsed ja lepitakse kokku õpilase ja õpetaja vahel. Koolituse lõpetamiseks ja tunnistuse saamiseks peab õpilane saavutama kõik õppekavas määratud õpiväljundid ja läbima koolituse õppekavas ja asjassepuutuvates seadustes ja määrustes määratud koolituse osade minimaalsed mahud. Tunnistust ei väljastata, kui õpilane:

1) ei ole läbinud edukalt kas või üht osa kohustuslikust õppemahust
2) ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid
3) ei ole tasunud koolituse eest täies mahus

Üldine ülesehitus:

Koolituse alguses väljastab autokool iga õpilase iga õpitava kategooria kohta teooriapäeviku lehe ja õpingukaardi. Teooriapäevikusse märgib õpilase kohalkäimisi, puudumisi ja sooritatud vahekontrolle ainult teooriaõpetaja. õpingukaarti peab täitma iga sõidutunni alguses ja lõpus sõiduõpetaja ja nii õpetaja kui õpilane peavad iga sõidutunni lõpus vastava osa allkirjastama. Teooriapäevik ja õpingukaart on ühtlasi dokumendid, milles jäädvustatakse õpilase progressioon kui ka õpilasele tagasiside andmise kirjalik vorm. Kui sõiduõpetaja on õpingukaardile teinud lisamärke "lubatud linnaliiklusesse", võib õpilane, lisaks autokoolis tehtavatele sõidutundidele, ka juhendajaga lisatunde teha. Juhendaja ei tohi teha märkeid õpingukaardile ja juhendajaga tehtud tunnid ei vähenda kohustuslike sõidutundide arvu. Kõik teoorialoengud toimuvad autokooli kasutuses olevates õppeklassides aadressil Vasara 50. Mõned praktikumid toimuvad mujal (näiteks lõppastme koolituse praktikum toimub koos libedasõitude läbiviimisega Särtsu libedarajal), aga sellest antakse teada kohe koolituse alguses. Sõidutunnid algavad üldiselt autokooli sissepääsu juurest (B-kategooria) või meie kasutuses olevalt õppesõiduplatsilt (Sepa 24a ja Sepa 26 vahel, Maanteeameti liiklusregistri büroost üle tee - kõik muud kategooriad), aga võivad olla kokku lepitud ka teisiti (õpilase soovil, kui õpetaja on nõus). Õppesõidud toimuvad sama kategooria õppesõidukiga, mida õpilane on õppima tulnud.

Kõigi õppekavade koostamise aluseks ning õpingute korraldamiseks on:

Täiskasvanute koolituse seadus
Täiendkoolituse standard
Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad
Liiklusseadus
Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded

õppeklassid, -plats, -vahendid ja -sõidukid vastavad nendes määrustes kehtestatud reeglitele:

Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad
Liiklusseadus
Nõuded mootorsõidukijuhi koolitaja õppevahenditele, õppeväljakutele ja õppesõidukitele
Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele

koolituste alguskuupäevad hinnakiri Koolitus Avalehele